Årsmøteprotokoll 19.02.20

23/02/2020

Tilstede: Denise Cakir, Trine Solbakken (Tom Arild Øvregård), Audhild Sandvik, Astrid Stensen, Kari-Ann Johnsen, Siw Monica Amundsen, Hans Magnus Kristoffersen, Line Kristoffersen, Margrethe Kristoffersen, Åse Jenssen, Ingrid Mikkelsen.

Meldt frafall: Ida Johansen, Trude Nilsen, Nina Eriksson, Åshild Gravdal

Sak 1: Antall stemmeberettigete

8 stk. 

De øvrige er under 14 år

Sak 2: Valg av dirigent

Ingrid er foreslått og enstemmig vedtatt

Sak 3: Valg av protokollfører

Kari-Ann er foreslått og enstemmig vedtatt

Sak 4: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Audhild og Trine

Sak 5: Godkjenning av innkalling

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Godkjenning av saksliste

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Årsmelding

Ingrid informerer. Se vedlegg. 

Sak 8: Behandling av regnskapet for 2019

Gjennomgått, med noen spørsmål som må tas opp til ekstraordinært årsmøte. Ikke godkjent.

Sak 9: Behandling av andre saker og forslag

Ingen saker er kommet inn.

Sak 10: Fastsette medlemsavgift 2019

Enkeltmedlem: 450 kr

Familiemedlemskap: 600 kr 

Sak 11: Vedta budsjettforslag 2020

Vedtas med justeringer på noen punkter.

Sak 12: Behandle virksomhetsplan

Styret følger opp planen som ble satt opp på klubbsatsings oppstartsmøte i januar. Se vedlegg. 

Sak 13.1: Valg

Leder: Forslag Ingrid Mikkelsen

Kasserer: Forslag Trude Nilsen 2 år

Styremedlem: Forslag Kari-Ann Johnsen 2 år

Ungdomsrepresentant: Forslag Audhild Sandvik 2 år

Alle enstemmig vedtatt

Sak 13.2: Representanter til Finnmark Kretsting i Levajok

Ingrid informerer om program for helgen

Ingrid og Audhild reiser

Sak 13.3: Valgkomite

Leder: Åse Jenssen

Varamedlem: Denise Cakir

Begge er enstemmig vedtatt


Sak 13.4 Valg av revisor

Denise Cakir og Kai Nilsen er valgt inn som revisor


Møtet ble hevet kl. 20:20.

Trine Solbakken og Audhild Sandvik signerte protokollen.